Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Informujeme o našich aktivitách
Publikovaním článkov, oznamov a aktualít týkajúcich sa našej spoločnosti chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť. Zároveň ponúkame možnosť byť informovaný o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa našej firmy.


Predchádzajúca strana


Inžinierská činnosť

Súhrn činností, ktoré v mene investora na základe plnej moci vykonáva právnická alebo fyzická osoba za účelom zabezpečenia predprípravy, prípravy a realizácie stavieb alebo jej celkov.

Ide o náročný proces, kde je potrebná vysoká odbornosť,  skúsenosť a nezávislosť, aby boli splnené požiadavky investora a zároveň dodržané požiadavky zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiacich predpisov.

Cieľom inžinierskej činnosti je obstaranie územných, stavebných a kolaudačných rozhodnutí pre klienta v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a potrebných podkladov pre vydanie týchto rozhodnutí.

Rozsah výkonov inžinierskej činnosti:

  • zabezpečenie majetkovo - právnej agendy spojenej s výstavbou, napr. výkup, vyvlastnenie alebo prenájom pozemkov alebo objektov, vecné bremená, nájomné zmluvy
  • pomoc pri prerokovaní ekologického zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
  • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri územnom konaní
  • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vrátane zastupovania pri stavebnom konaní
  • zabezpečenie ostatných povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie, povolenie na zabratie verejného priestranstva)
  • výkon technického dozoru investora v plnom rozsahu
  • príprava a organizácia odovzdávacieho preberacieho konania
  • zabezpečenie predpísaných skúšok a vyjadrení potrebných ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia napr. Technická inšpekcia a.s., TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
  • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri kolaudačnom konaní


Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek