Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Informujeme o našich aktivitách
Publikovaním článkov, oznamov a aktualít týkajúcich sa našej spoločnosti chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť. Zároveň ponúkame možnosť byť informovaný o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa našej firmy.


Predchádzajúca strana


Návrh nového stavebného zákona - časť 2. - kategorizácia stavieb po novom

V návrhu zákona o územnom plánovaní a územnom konaní dochádza k novej kategorizácii stavieb:

Drobné stavby sú stavby, ktoré nie sú určené na bývanie a nemajú podstatný vplyv na okolie; spravidla majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Čítajte ďalej...

Drobnými stavbami sú

a)       prízemné budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m od najnižšej úrovne okolitého terénu alebo spevnenej plochy, najmä domáce dielne, kôlne, záhradné altánky a chatky, sklady náradia a skleníky, letné kuchyne, prístrešky na nádoby na odpad, stavby na chov drobného zvieratstva, poľnohospodárske senníky, sauny, vrátnice, garáže, stavby športových zariadení a detské ihriská,

b)       prízemné stavby elektronických komunikačných sietí, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,

c)       podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, najmä žumpy, pivnice, sklady zeleniny a ovocia,

d)       výrobky, ktoré plnia funkciu stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,

e)       stavby na účely lesníctva a poľovníctva na lesných pozemkoch, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, najmä sklady krmiva, krmníky pre lesnú zver, poľovnícke posedy a prístrešky,

f)        poľnohospodárske stavby na poľnohospodárskej pôde, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, najmä senníky, sklady krmiva, náradia a hnojív,

g)       stavby v povrchových lomoch, pieskovniach a štrkoviskách, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 3 m, najmä sklady náradia,

h)       pomníky, pamätníky, podstavce umeleckých diel a drobnej architektúry, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 15 m2 a výška vrátane podstavca 5 m ,

i)         oplotenie do výšky 2 m,

j)         nástupné ostrovčeky, označníky a prístrešky pre cestujúcich verejnej dopravy,

k)       prípojky stavieb a pozemkov na inžinierske siete,

l)         zariadenia, napríklad

1.       antény a bleskozvody,

2.       rozvody a zvody elektronických komunikačných sietí na stavbách,

3.       reklamné zariadenia.

 

Jednoduchými stavbamisú:

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a ktoré majú najviac dve nadzemné podlažia a podzemné podlažie,

b) budovy na rekreáciu, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 80 m2 a výšku 9 m,

c) prízemné nebytové budovy, ktorých zastavaná plocha je najviac 300 m2 a výška 15 m a ich užívanie nie je určené na pobyt viac ako 30 osôb,

d) garáže, ktorých úžitková plocha je najviac 300 m2 a majú najviac dve podlažia,

e) podzemné budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a majú najviac dve podzemné podlažia a ich užívanie nie je určené na pobyt viac ako 30 osôb,

f) oporné múry a protihlukové steny, ktorých výška nepresahuje 2 m a dĺžka 25 m,

g) zariadenie staveniska,

h) reklamné stavby.

 

Za drobné stavby a za jednoduché stavby sa nepovažujú ani keď spĺňajú znaky podľa odsekov 2 a 3

a)       stavby civilnej ochrany, najmä úkryty a sklady prostriedkov civilnej ochrany,

b)       stavby požiarnej ochrany, najmä požiarne stanice, požiarne zbrojnice, garáže a sklady,

c)       stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení,

d)       stavby, ktoré svojou prevádzkou predstavujú požiarne nebezpečenstvo pre užívateľov alebo pre okolie stavby, najmä sklady výbušnín, horľavín a tlakových nádob, stavby čerpacích staníc pohonných hmôt a dobíjania elektromobilov, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, plniarne tlakových nádob horľavým plynom alebo plynom podporujúcim horenie plynov,

e)       stavby s výrobnou prevádzkou, ktoré na pohon strojového vybavenia využívajú elektrickú energiu alebo spaľovací motor,

f)        tepelné prípojky.

 

Vyhradené stavbysú stavby, ktoré z hľadiska mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti a vplyvu na užívateľov a na okolie predstavujú zvýšené riziko. Vyhradenými stavbami sú:

a)       mosty a nadjazdy s dĺžkou nosnej konštrukcie najmenej 10 m,

b)       lávky a nadchody s rozpätím najmenej 20 m,

c)       oporné múry, zárubné steny a zemné konštrukcie s výškou najmenej 5 m,

d)       tunely, podjazdy a podchody,

e)       protihlukové steny s výškou najmenej 5 m,

f)        priehrady a iné vodné stavby s výškou najmenej 3 m,

g)       inžinierske stavby s výškou presahujúcou 30 m,

h)       stožiare elektronických komunikačných sietí s výškou presahujúcou 60 m,

i)         výškové budovy s najvyšším podlažím vo výške presahujúcej 22 m,

j)         nebytové budovy so zastavanou plochou viac ako 3 000 m2 alebo s priestorom určeným na zhromaždenie viac ako 100 osôb,

k)       obchodné, veľtržné a výstavné budovy s plochou všetkých podlaží väčšou ako 3 000 m2,

l)         športové haly, kryté štadióny a tribúny so zastavanou plochou presahujúcou 400 m2 alebo s viac ako 400 miestami na sedenie pre divákov,

m)     budovy nemocníc,

n)       garáže s viac ako 1 000 m2 úžitkovej plochy,

o)       budovy a inžinierske stavby so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu a so zvýšeným zdravotným, emisným alebo dopravným ohrozením,

p)       stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením v areáli stavby jadrového zariadenia,

q)       skládky nebezpečných odpadov.Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek