Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Informujeme o našich aktivitách
Publikovaním článkov, oznamov a aktualít týkajúcich sa našej spoločnosti chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť. Zároveň ponúkame možnosť byť informovaný o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa našej firmy.


Predchádzajúca strana


Posúdenie vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Čo je EIA?

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Vychádza z nasledovných princípov:

 • komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení,
 • vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí,
 • široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania,
 • variantné riešenia,
 • proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnosti.

V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z dôvodu zabezpečenia plnej harmonizácie slovenskej legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie s právom Európskej únie bol v roku 2000 prijatý zákon č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zákone bol podrobne upravený proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie. Podstatne jednoduchšie bolo v tomto zákone upravené hodnotenie vplyvov návrhov zásadných rozvojových koncepcií, územnoplánovacích dokumentácií a všeobecne záväzných právnych predpisov (Strategic Environmental Assessement v medzinárodnej skratke "SEA").

V súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie posudzovanie strategických dokumentov a posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie komplexne. K zákonu vydaná vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z., upravuje podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Potreba prijatia zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplynula zo skutočnosti, že Európska únia v poslednom období prijala ďalšie smernice týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie a to:

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/EC o posudzovaní vplyvov niektorých plánov a programov na životné prostredie,

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa mení a dopĺňa s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti.

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a pre Slovenskú republiku ako členský štát vyplýva povinnosť plnej harmonizácie slovenského práva s uvedenými smernicami.

Ďalším dôvodom na vypracovanie a prijatie nového zákona v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie bola skutočnosť, že Slovenská republika v decembri 2003 podpísala Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení a našou povinnosťou bolo vytvoriť legislatívne podmienky pre jeho uplatňovanie.

Posledným dôvodom vypracovania nového zákona v oblasti posudzovania je vytvorenie podmienok pre pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). Táto povinnosť vyplýva i z uznesenia vlády SR č. 637/2003.

V novom zákone sú tiež zohľadnené praktické skúsenosti z desaťročného uplatňovania zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná a ku ktorým uvažuje v krátkej dobe pristúpiť. Prijatie zákona nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho uplatňovanie je tiež základnou podmienkou pre financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Účel posudzovania

Účelom posudzovania je podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
 • zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
 • objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
 • určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
 • získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Predmet posudzovania

Predmetom posudzovania je:

 • proces posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,
 • proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie,
 • posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

Podľa závažnosti možných negatívnych vplyvov na životné prostredie sa z hľadiska posudzovania členia strategické dokumenty a navrhované činnosti na dve skupiny:

 1. podliehajúce povinnému hodnoteniu (príloha č. 1 a príloha č. 8 zákona)
 2. podliehajúce posudzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zisťovacom konaní

U navrhovaných činností v odôvodnených prípadoch podliehajú posudzovaniu aj navrhované činnosti neuvedené v prílohe č.8 zákona, ak tak rozhodne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny. Ide najmä o prípady navrhovaných činností nedosahujúcich prahové hodnoty podľa prílohy č.8, avšak sú situované v citlivých oblastiach a ich vplyvy by mohli spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov.

 1. Predloženie zámeru pri EIA, oznámenia pri SEA.
 2. Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu.
 3. Vypracovanie správy o hodnotení EIA, SEA.
 4. Pripomienkovanie a verejné prerokovanie správy o hodnotení.
 5. Vypracovanie odborného posudku.
 6. Vypracovanie záverečného stanoviska.

Zisťovacie konanie začína predložením zámeru prípadne oznámenia a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa činnosť, alebo strategický dokument bude alebo nebude posudzovať. V prípade, že sa rozhodne, že sa činnosť, alebo strategický dokument nebude posudzovať, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov.

V prípade, že sa rozhodne, že sa činnosť bude posudzovať, proces pokračuje ako pri povinnom hodnotení.

Jednotlivé kroky procesu posudzovania sú vzájomne previazané a vstupujú do nich už od počiatočnej fázy všetci účastníci procesu posudzovania, vrátane širokej verejnosti.Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek