Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Informujeme o našich aktivitách
Publikovaním článkov, oznamov a aktualít týkajúcich sa našej spoločnosti chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť. Zároveň ponúkame možnosť byť informovaný o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa našej firmy.


Predchádzajúca strana


Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dôležitou súčasťou každého projektu je projektová dokumentácia. V tomto článku sme sa rozhodli ponúknuť vám detailné informácie, čo všetko projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie obsahuje a podľa akých zákonných predpisov sa riadi.

Obsah dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia "DÚR"

V zmysle § 7 vyhl. č. 378/1992 Zb. bývalého FVŽP, MŽP ČR a SKŽP (k § 35, 37 a 39 stavebného zákona) návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje:

 1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia podá navrhovateľ na stavebnom úrade, návrh obsahuje:
  1. meno (názov) a adresu navrhovateľa,
  2. predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
  3. zoznamy a adresy všetkých známych účastníkov územného konania,
  4. druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa evidencie nehnuteľnosti s uvedením vlastníckych a iných práv.
 2. Pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia sa údaje podľa bodu 1 pism. c), d) v návrhu neuvádzajú.
 3. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ prikladá:
  1. situačný výkres s súčasného stavu územia na podklade pozemkovej mapy evidencie nehnuteľnosti so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie; ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania alebo umiestnenia líniovej stavby, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá vo dvoch vyhotoveniach,
  2. stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi, napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
 4. Návrh na umiestnenie stavby doplní navrhovateľ podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby ďalšími podkladmi a dokumentáciou, z ktorých musí byť dostatočne zrejmé najmä:
  1. navrhované umiestnenie stavby na pozemku vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, v prípade potreby aj s výškovým vyznačením (spravidla v mierke 1:500),
  2. architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie,
  3. údaje o prevádzke, prípadne o výrobe, vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení,
  4. vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie vrátane návrhu na opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov,
  5. nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na jestvujúce technické vybavenie územia
  6. dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
  7. ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácii o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území (neuvádza sa pri stavbách podľa § 2 vyhlášky),
  8. rozsah a usporiadanie staveniska,
  9. zazelenenie nezastavaných plôch.

Podrobnejšie členenie dokumentácie

A. Sprievodná správa

 1. Identifikačné údaje stavby a investora
 2. Základné údaje o stavbe:
  • stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít,
  • údaje a prevádzke alebo výrobe,
  • charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene (záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu),
  • vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov.
  • odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej ochrany.
 3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie
 4. Podmieňujúce predpoklady:
  • preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie,
  • súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie,
  • pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností,
  • vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy,
  • zabezpečenie energii a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia,
  • počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu v potrebnej kvalifikačnej štruktúre.

B. Výkresy

 1. Situačný výkres na podklade pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie a s vyznačením plochy trvalého alebo dočasného záberu poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, pokiaľ prichádza do úvahy (prehľadná situácia oblasti).
 2. Situácia stavby spravidla v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsahuje:
  • vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane napojenia na rozvodné siete s kanalizáciou, pripojenie na komunikačnú sieť,
  • zakreslenie existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, pripadne iných zariadení,
  • vyznačenie ochranných pásiem a chránených objektov, prípadne porastov určených na výrub,
  • vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolácii.
  • Situácia stavby sa spracúva spravidla v mierke 1:500, v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri rozsiahlych líniových stavbách v mierke zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1: 2000 alebo 1: 5000. Ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlych území, spracúva sa mapový podklad podľa povahy stavby v mierke 1 : 10 000 až 1: 50 000, s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu.
 3. Návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov.

C. Doklady

Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie.Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek