Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Informujeme o našich aktivitách
Publikovaním článkov, oznamov a aktualít týkajúcich sa našej spoločnosti chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť. Zároveň ponúkame možnosť byť informovaný o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa našej firmy.


Predchádzajúca strana


Vybavenie stavebného povolenia

Začať s výstavbou stavby možno len na základe právoplatného stavebného povolenia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom rozhodnutí.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade a to vo forme predpísaného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.
V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia môže stavebník začať s realizáciou stavby

Čo potrebujete:

 • Preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu,
 • pri podaní právnickej osoby výpis z obchodného registra,
 • kompletná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,
 • kópia z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorý vydá katastrálny úrad (originál nesmie byť starší ako 6 mesiacov) so zakreslením a okótovaním objektu projektantom,
 • zoznam účastníkov konania vrátane listov vlastníctva vlastníkov dotknutých susedných pozemkov, vyhlásenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak nie sú dodržané vzdialenosti od susedných nehnuteľností v zmysle stavebného zákona,
 • názov a adresa projektanta s osvedčením (certifikát),
 • názov a adresa stavebného dozora s fotokópiou oprávnenia v prípade realizácie stavby svojpomocne,
 • názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky.
 • list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo iný právny dokument oprávňujúci použiť pozemok na výstavbu,
 • právoplatné územné rozhodnutie
 • zakreslené siete v kópii s katastrálnej mapy,
 • vyhlásenie stavebného dozora (len od subjektu, ktorý má absolvované potrebné skúšky), alebo oprávnenie firmy (dodávateľa stavby) na vykonávanie stavebné činnosti,
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej
 • správy (vodárenské spoločnosti, energetika, SPP a pod.). Presný zoznam poskytne Stavený úrad,
 • iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby ako napr.: Letecký úrad SR, Železnice SR, Pamiatkový úrad SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Policajný zbor SR a iné podľa požiadavky Stavebného úradu,
 • splnomocnenie (ak niekoho poveríte na vybavenie veci napr. projektanta).


Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek