Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Informujeme o našich aktivitách
Publikovaním článkov, oznamov a aktualít týkajúcich sa našej spoločnosti chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť. Zároveň ponúkame možnosť byť informovaný o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa našej firmy.


Predchádzajúca strana


Vybavenie územného rozhodnutia

Stavbu možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia.  

Účastníkom územného konania je stavebník, inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

Dôležité je prispôsobiť stavbu okolitej zástavbe a podmienkam v platnej územno-plánovacej dokumentácii.

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, ak sa neobmedzí užívanie susedného pozemku na určený účel. Vzdialenosť medzi domami nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť domov od hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených podmienkach sa môže znížiť na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.

Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť v prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Jednoducho povedané, že idete stavať na pozemku, ktorý je v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu.

Čo potrebujete:

  • preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu,
  • pri podaní právnickej osoby výpis z obchodného registra,
  • projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie,
  • list vlastníctva, prípadne iné právo k pozemku,
  • zoznam účastníkov konania vrátane listov vlastníctva vlastníkov dotknutých susedných pozemkov,
  • situáciu osadenia objektu - stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc pozemkov a od susedných objektov - stavieb,
  • katastrálnu mapu (kópia),
  • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy (vodárenské spoločnosti, energetika, SPP a pod.)
  • splnomocnenie (ak niekoho poveríte na vybavenie veci napr. projektanta).


Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek